เรื่อง
ปฏิบัติ
09 ธ.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
09 ธ.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 ธ.ค. 2564 การตรวจสอบข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 ธ.ค. 2564 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลการจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 ธ.ค. 2564 ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 *เฉพาะ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
01 ธ.ค. 2564 แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 ธ.ค. 2564 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 ธ.ค. 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวยากจนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ