เรื่อง
ปฏิบัติ
16 ก.พ. 2567 ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
16 ก.พ. 2567 ทุนการศึกษา Destination Australia กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ก.พ. 2567 กำหนดส่งคำร้องขอลงทะเบียนสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam (กรณีพิเศษ) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ก.พ. 2567 ส่งประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายให้และรับของขวัญฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ก.พ. 2567 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการสำรวจการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ก.พ. 2567 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ก.พ. 2567 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
09 ก.พ. 2567 ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. 2567 วิทยากรแกนนำ ครู ค. กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ