เรื่อง
ปฏิบัติ
18 พ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์บุทคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด *เฉพาะ กศน.อำเภอกะทู้ รับแล้ว
16 พ.ย. 2565 การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินที่เพื่อให้มีวิทยะฐานะ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2565 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2565 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่1) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2565 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2565 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ย. 2565 การปรับปรุงฐานข้อมูลลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ