หลักสูตรกลุ่มอาชีพ .

กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ

ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.) File
1 ภาษาจีนเพื่อพนักงานขับรถรับจ้าง 60
2 พนักงานบริการที่พักและแม่บ้าน 80
3 ภาษาจีนเพื่ออาชีพพนักงานขายของ 60
4 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง 40
5 ภาษาจีนเพื่อพนักงานบริการ 60
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30
ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.) File