หลักสูตรกลุ่มอาชีพ .

กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.) File
1 การซ่อมกระเป๋า-รองเท้า 70
2 การซ่อมคอมพิวเตอร์ 120
3 การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 160
4 การดูแลสตรีหลังคลอด 130
5 การติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร 120
6 การทำมุ้งลวด 50
7 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 56
8 การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 140
9 การซ่อมแซมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 160
10 ช่างซ่อมจักรยานต์เบื้องต้น 90
11 ช่างปะผุ เคาะพ่นสีรถยนต์ 190
12 ช่างปูกระเบื้อง 48
13 เทคนิคการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 180
14 ธุรกิจสปา 170
15 ธุรกิจโฮมเสตย์ 80
16 มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 174
17 ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ 120
18 อาชีพช่างไม้ 1 60
19 การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน 5
20 ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน 40
21 ช่่างทาสี 40
22 ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 40
23 ช่างเชื่อมโลหะ 40
24 ช่างเสริมสวย 40
25 วิชาช่างเชื่อมโลหะ 48
26 ช่างเชื่อมเหล็ก 40
27 ช่างเชื่่อมเหล็ก 40
28 ช่างประปา 40
29 ช่างเสริมสวย 18
30 ช่างเครื่องยนต์เล็ก 18
31 พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 3
32 ช่างไฟฟ้า 40
33 ช่างฝ้าเพดาน 40
34 การก่ออิฐ-ฉาบปูน 40
35 ช่างเชื่อมหลังคา 20
36 กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพ 5
37 ช่างไม้(การทำชั้นวางของ) 40
38 หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง 48
39 ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน 70
40 ช่างเชื่อม 48
41 ช่างท่อประปาและสุขภัณฑ์ 70
42 ช่างเชื่อมโลหะ 70
43 งานช่างปูน 40
44 การท้อผ้า 40
45 ช่างปูกระเบื้อง 36
46 ปูกระเบื้อง 36
47 การดูแลผู้สูงอายุ 70
48 การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม 40
49 ช่างแต่งหน้าเบื้องต้น 22
50 ช่างปูกระเบื่้อง 40
51 การจัดแต่งสวน 60
52 บริหารจัดการขยะ 3
53 หลักสูตร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 8
54 การดูแลสุขภาพกายจิตผู้สูงอายุ 5
55 การทำดอกไม้จันทน์ 35
56 เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 45
57 ช่างทาสี 42
58 ช่างปะปา 53
59 อบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร 6
60 ช่างซ่อมไฟฟ้า 35
61 ช่างปูน 35
62 อบรมยาเสพติด 6
63 ช่างเชื่อม 53
64 งานปูน (ปูกระเบื้อง) 40
65 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 6
66 ช่างตัดผมชาย 50
67 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลสำหรับชุมชน 6
68 การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 40
69 การถักตะกร้าด้วยเชือกร่ม 35
70 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน 3
71 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 4
72 งานคอนกรีต 35
73 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 35
74 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 35
75 ช่างซ่อมไฟฟ้า 35
76 ช่างทาสี 35
77 ช่างปูน 35
78 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 40
79 การเลี้ยงปลาหมอ 5
80 ช่างปูน 48
81 คอมพิวเตอร์พืืนฐาน 40
82 การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม 40
83 การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม 40
84 การจักสานและตกแต่งผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 40
85 ช่างเชื่อมเหล็กการทำชั้นวางสิ่งของ 36
86 ช่่างปูกระเบื้อง 40
87 ช่างเชื่อมโลหะ 36
88 ช่างเชื่อมโลหะ 36
89 การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ 60
90 การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ 60
91 การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ 60
92 การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ 60
93 ช่างประปา 32
94 ช่างติดตั้งฝ้าเพดาน 40
95 การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ 60
96 การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ 60
97 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 60
98 ช่างก่อสร้าง(ก่ออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้อง) 70
99 ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 40
100 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 40
101 ช่างไม้พื้นฐาน 60
102 การป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย 5
103 การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ 5
104 การรำไม้พลอง 5
105 การบริหารจัดการขยะ 15
106 วัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 15
107 รู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 15
108 การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 15
109 การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 10
110 การดูแลผู้สูงอายุ 70
111 เสริมสร้างคุณภาพสำหรับผู้สูงอายุ 5
112 การสื่อสารออนไลน์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 15
113 ช่างไม้พื้นฐาน 40
114 ส่งเสริมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 5
115 ช่างแต่งหน้า-ทำผม 60
116 ช่างฝ้าเพดานและโครงอลูมิเนียม 60
117 ช่างทำผมและทำเล็บ 60
118 หลักสูตรวิชาการทำงานที่เหมาะสมกับวัย(ผู้สูงอายุ) 5
119 หลักสูตรวิชาการดูแลรักษาสุขภาพจิต (ผู้สูงอายุ) 5
120 ช่างปูกระเบื้อง 60
121 ช่างเดินสายไฟในอาคาร 60
122 หลักสูตรตามรอยศาสตร์พระราชาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 5
123 หลักสูตรส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 5
124 หลักสูตรความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5
125 การก่ออิฐ 70
126 ช่างเชื่อมโลหะ 70
127 งานฉาบปูน 50
128 หัตถกรรมงานเชือก 70
129 การดูแลสุขภาพกายจิตผู้สูงอายุ 5
130 ผู้สูงอายุ 6
131 รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม 6
132 ช่างไม้ การสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ลัง 50
133 เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยต่อตนเองและครอบครัว 6
134 การดูแลผู้สูงอ ายุ 6
135 “ การเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยต่อตนเองและครัวเรือน ” 6
136 หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 5
137 หลักสูตรส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ 5
138 “ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุการออกกำลังกายโดยใช้ตาราง 9 ช่อง ” 6
139 การป้องกันไข้เลือดออก 6
140 งานสีและเคลือบผิว 40
141 หลักสูตรซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า-เวียงสระ 40
142 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (การทำยาดมสมุนไพร) 3
143 การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 3
144 การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน : ในชีวิตประจำวัน 5
145 โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 3
146 ช่างปูน 35
147 โครงการฝึกทักษะอาชีพปูกระเบื้อง 60
148 การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 3
149 การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 3
150 ฝึกทักษะอาชีพช่างทาสี 75
151 ฝึกทักษะอาชีพ ช่างพื้นฐาน งาบฉาบปูน 40
152 ฝึกทักษะอาชีพช่างมุงกระเบื้องหลังคา 75
153 ช่างทาสี 35
154 งานช่างไม้ 60
155 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด 50
156 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า 60
157 การถอดบทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง-ไชยา 5
ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.) File