หลักสูตรกลุ่มอาชีพ .

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.) File
1 การขยายพันธุ์บอนสี 80
2 การขยายพันธุ์พืช 60
3 การทำปุ๋ยชีวภาพ 60
4 การปลูกกล้วยไม้ตัดดอก 100
5 การปลูกข้าวโพดหวาน 60
6 การปลูกผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ-60-ชั่วโมง 60
7 การปลูกยางพารา 80
8 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 120
9 การแปรรูปกาแฟอาราบิก้า 40
10 การผลิตน้ำตาลผงจากอ้อย 80
11 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการทำปุ๋ยหมัก 60
12 การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 85
13 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 80
14 การเลี้ยงโคเนื้อ 80
15 การเลี้ยงเนื้อแพะ 80
16 การเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา 100
17 การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 60
18 การเลี้ยงปลาแรดในกระชัง 80
19 การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย 50
20 การเลี้ยงหมูหลุม 120
21 การทำเครื่องแกงเผ็ด 30
22 การแปรรูปปลา 25
23 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 17
24 การทำเครื่องแกงและน้ำพริก 46
25 การทำปุ๋ยหมัก 5
26 การทำดินเกษตรชีวภาพ 18
27 การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในครัวเรือน 5
28 น้ำผักเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 5
29 การเลี้ยงปลาดุกแบบเศรษฐกิจพอเพียง 6
30 การทำน้ำหมักชีวภาพ 6
31 การทำปุ๋ยหมัก 6
32 การทำเครื่องแกงสมุนไพร 5
33 การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง 6
34 การปลูกผักข้างบ้านอาหารข้างรั้ว 6
35 การปลูกผักแนวตั้ง 6
36 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 15
37 น้ำข้าวโพดเพื่อผู้สูงอายุ 5
38 การแปรรูปผลิตภัณกล้วย 30
39 การปลูกยางนา 13
40 การถนอมอาหาร 20
41 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 5
42 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านนา 3
43 การทำน้ำหมักชีวภาพและการปลูกผักปลอดสารพิษ 6
44 อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 6
45 ปุ๋ยน้ำชีวภาพ 50
46 การเลี้ยงปลาดุก 30
47 การเลี้ยงปลาดุก 12
48 การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 5
49 การทำเครื่องแกงพื้นบ้าน 60
50 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ 21
51 การทำน้ำพริกไข่เค็ม 60
52 การปลูกป่า3อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ตามรอยพระราชดำริ 5
53 การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักการทรงงานของพระราชา 6
54 การทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 40
55 การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 6
56 การแปรรูปอาหารขนม 50
57 การทำแพ็คเก็ตเครื่องแกง 12
58 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรผสมผสาน 5
59 ผักสวนครัวรั้วกินได้ 6
60 การเพาะเลี้ยงปลาเม็งด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 5
61 การปลูกข้าวไร่เพื่อการเรียนรู้ 15
62 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 40
63 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ารการเกษตรผสมผสาน 5
64 การเลี้ยงกบเชิงธรรมชาติ 10
65 การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน 15
66 อบรมประชาชนการเรียนรู้ 23 ศาสตร์พระราชาและหลักและหลักการทรงงาน 6
67 อบรมประชาชนโครงการศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา 6
68 การเพาะเห็ด 15
69 เกษตรผสมผสาน 5
70 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3
71 วิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 6
72 หลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10
73 การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อทำเครื่องแกง 6
74 การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 3
75 การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง 3
76 การเลี้ยงกบในบ่อปูน 40
77 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 15
78 การเลี้ยงหมูหลุม 40
79 ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 40
80 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30
81 การทำน้ำหมักชีวภาพ 3
82 การทำน้ำหมักชีวภาพ และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 18
83 ช่างกระจกอลูมิเนียม 40
84 เศรษบกิจพอเพียง 5
85 โครงการหนึ่งครอบครัว หนึ่งแปลงผัก ส่งเสริมการปลูกผัก 6
86 การปลูกเห็ดภูฐาน 12
87 การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 3
88 การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง 3
89 การศึกษาเพื่อเรียรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3
90 เกษตรผสมผสาน 5
91 การศึกษาเรียนรู้วิถีพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 5
92 การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 12
93 การเพาะปลูกดอกดาวเรือง 20
94 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 12
95 รู้รักษ์พืชผักสวนครัว 20
96 ครัวเรือนพอเพียงฯ 18
97 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกป่าทดแทน 8
98 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ป่าพรุ 8
99 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ป่าชายเลน 8
100 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์พลังงาน 8
101 การเลี้ยงไก่ไข่ 30
102 การทำฝายชะลอน้ำ 4
103 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 15
104 การขยายพันธุ์พืช 5
105 หลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษบกิจพอเพียงการปลูกผักข้างบ้านอาหารข้างรั้ว 15
106 การเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์ม 40
107 การปลูกมะนาว 30
108 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 15
109 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 40
110 การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 10
111 การทำบัญชีครัวเรือนพอเพียง 6
112 การปลูกดาวเรือง 10
113 การเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10
114 การปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ 10
115 การทำปุ๋ยหมักอินทรย์ 5
116 เกษตรผสมผสาน 5
117 ปลูกป่าในใจคน 10
118 การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 10
119 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 10
120 ศาสตร์พระราชาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 8
121 การทำไร่นาสวนผสม 10
122 ธรรมชาติช่วยธรรมชาติป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง 10
123 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 10
124 การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 12
125 การเพาะเมล็ด 6
126 อยู่อย่างพอเพียง 10
127 หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 6
128 การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 40
129 การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 40
130 การทำดินปลูกไม้กระถางผสมเชื้อราไดรโครเดอร์มาร์ 6
131 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพผสมเชื้อราไดรโครเดอร์มาร์ 18
132 การผลิตและขยายเชื้อราไดรโครเดอร์มาร์ 25
133 “งานช่างเชื่อมโลหะ” 40
134 “ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุการออกกำลังกายโดยใช้ตาราง 9 ช่อง ” 6
135 การส่งเสริมอาชีพการเกษตรไปสู่ความพอเพียง 10
136 “ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ” 12
137 “ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ” 12
138 หลักสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง-เวียงสระ 12
139 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (การทำยาดมสมุนไพร) 3
140 การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 3
141 การปลูกดอกดาวเรือง 5
142 การจัดการความรู้เรื่องเห็ด-บ้านนนาเดิม 5
143 การอบรมและเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5
144 การปลูกดอกดาวเรือง 6
145 อบรมเรียนรู้หลักเกษตรผสมผสานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6
146 เรียนรู้และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 12
ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.) File